Obecní vodovody - VODASERVIS s.r.o.

Obecní vodovody

Úpravna vody pro vinařskou obec Vrbovec

Počátkem roku 2015 jsme dokončili realizaci úpravny vody vinařské obce Vrbovec. Surová voda z vrtů ve Vrbovci vykazuje kolísavé zvýšené množství manganu 0,14-0,25 mg/l, železa 0,6-1,7 mg/l a sirovodíku. 

Úpravna dokáže všechny tyto hodnoty snížit pod limit pro pitnou vodu. Úpravna stojí v objektu stávající čerpací stanice a je vybavena automatickým nerezovým filtrem TVK 120S, dávkovacími čerpadly, nerezovými provzdušňovacími věžemi PV, akumulací prací vody a čerpací stanicí upravené vody čerpající vodu do vzdáleného vodojemu. Kapacita úpravny je 12,6 m3/hod. Chod a ovládání úpravny jsou automatizované, lze jej sledovat a ovládat i vzdáleně.

Zkušební provoz za jeden rok potvrdil  spolehlivou účinnost naší technologie úpravy vody, zejména v hodnotách výskytu železa, manganu a bakteriologickém zněčištění. Během zkušebního provozu se nevyskytly žádné významné závady na zařízení.  V rámci našeho sledování jsme pro obec vyhodnotili i provozní náklady úpravny. Pro obec zajišťujeme i pravidelný servis úpravny 2 x ročně.


technologie odstranění pesticidů

Odstranění pesticidů z pitné vody ÚV Hrudka v obci Borek pod Troskami

Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. ÚV Hrudka byla mimo provoz, a to z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek v surové vodě. 

Cílem rekonstrukce byla kompletní výměna technologie včetně elektroinstalace a MaR a dále související stavební úpravy objektu a okolí. Instalovaná technologie zahrnuje předchloraci, sorpční tlakovou filtraci přes nerezové filtry TVK 100 UM s vysokou náplní granulovaného sorpčního aktivního uhlí, aerace v nerezové provzdušňovací věži  PVS 661, následná chlorace do akumulace upravené vody. Původně projektované ocelové filtry jsme mohli po schválení investorem nahradit našimi cenově příznivějšími nerezovými filtry. Úpravna nyní zásobuje vodovodní systém Rovensko pod Troskami. Provozovatelem úpravny je Vodohospodářské sdružení Turnov. Kapacita úpravny  je 4,0l/s.

Obecně platí, že běžná dvoustupňová úprava vody není schopna rozpuštěné pesticidní látky odstraňovat s požadovaným účinkem. Adsorpce na GAU pomocí tlakových filtrů patří mezi nejúčinnější a nejčastěji aplikované technologie pro snížení obsahu pesticidních látek. K dalším, méně používaným technologiím patří membránové technologie nebo oxidace ozonem popř. směsí ozonu a peroxidu vodíku (AOP). 

Zkušenosti s odstraňováním pesticidů z pitné vody na našich nerezových filtrech TVK máme také např. v obecní úpravně vody Petrovice – provozovatel 1. SČV, a.s., obecní úpravně vody Merklín – provozovatel ČEVAK a.s. 
 

 

 


nerezové filtry TVK 100

Řešení koroze ocelových filtrů a potrubí v úpravně vody Staré Hamry

Při rozhodování obce o rekonstrukci úpravny vody je potřeba zvážit i životnost hlavního technologického prvku, kterým jsou filtry na úpravu vody. Častým problémem bývá koroze stávajícího zařízení.

V obci Staré Hamry se po zhodnocení skutečného stavu filtrů v úpravně rozhodli (investor, projektant i provozovatel vodovodu) rozšířit projekt rekonstrukce úpravny o výměnu stávajících zkorodovaných ocelových filtrů za filtry nerezové. 3 staré filtry, které vykazovaly značný stupeň koroze, jsme proto vyměnili za nové nerezové tlakové pískové filtry TVK 100 naší výroby. Dodávku jsme realizovali kompletně včetně stavebních úprav, výměny litinového potrubí za nerezové a plastové potrubí, výměny elektroinstalace a nové automatizace chodu úpravny při zajištění nepřerušeného zásobování obce pitnou vodou a minimálních délkách nutných provozních odstávek. Maximální výkon úpravny vody z povrchového zdroje je 13 l/s.
Nerezové tlakové filtry TVK od VODASERVISU jsou tím správným řešením.

Zkorodované ocelové filtry před výměnoustav potrubí před výměnounerezové řešení potrubíÚpravna vody v obci Radějovice

rekonstrukce technologie úpravny vody a dodávka nové úpravny pitné vody s automatickými nerezovými filtry TVK. 

Pro řízení chodu úpravny je použita řídící jednotka  umístěná v elektrorozvaděči, která zajišťuje přenos dat o chodu úpravny na internet a zasílání provozních zpráv formou SMS na mobilní telefon. Z pohledu chodu úpravny jsou přenášeny – průtoky indukčními průtokoměry, hladina akumulace provzdušněné vody, chod čerpadel, informace o praní filtrů TVK, zaplavení úpravny.

stav úpravny před rekonstrukcístav po rekonstrukci - nová technologieRealizace v letech 2012 a starší

Již přes 100 obecních úpraven.

Provádíme rekonstrukce i novou výstavbu úpraven vody, zajišťujeme kompletní dodávku zařízení a technologie úpravy pitné vody, provádíme hydrogeologické práce a vrtané studny.

Obecní vodovod Hojkov (výkon úpravny 1 l/s) – odstranění radonu a odkyselení , zařízení + výstavba vodojemu (provzdušňovací věž PV 432, tlakový nerezový filtr TVK 50 H, plastový vodojem – akumulace 2x20m3)

Obecní vodovod Lešany (výkon úpravny 1,3 l/s) – odradonování, odstranění železa a manganu
(provzdušňovací věž PV 432, tlakový nerezový filtr TVK 70 S)

Obecní vodovod Dolní Lomná (výkon úpravny 1,6 l/s)  – dvoustupňová koagulační filtrace
(2x tlakový nerezový filtr TVK 60)

Obecní vodovod Kostelec nad Labem (výkon úpravny 21 l/s) – dodávka šesti nerezových tlakových filtrů TVK (6x tlakový nerezový filtr TVK 200)

Obecní vodovod Těmice (výkon úpravny 5,8 l/s) – odstranění železa, manganu, hygienické zabezpečení (tlakový nerezový filtr TVK 150 a TVK 150 S)

Obecní vodovod Žďár (výkon úpravny 1,2 l/s) – odstranění radonu, odkyselení a hygienické zabezpečení (provzdušňovací věž PV 432, tlakový nerezový filtr TVK 80 O)

Obecní vodovod Nové Sady (výkon úpravny 1,1 l/s) – odstranění dusičnanů, zvýšení pH, hygienické zabezpečení (duplexní dusičnanový filtr TVKP 30 DD)

Obecní vodovod Lhotka (výkon stanice 11 l/s) – automatická tlaková čerpací stanice s čerpadly s frekvenčními měniči, trubní vystrojení armaturní šachty, hyg. zabezp.